Prevencia je lepšia ako liečba.

Sebastian Anton Kneipp (1821 – 1897)

Vorbeugen ist besser als Heilen.

Sebastian Anton Kneipp (1821 – 1897)

Vitajte na stránke NATURALOGICA

Willkommen auf der Webseite NATURALOGICA

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, emocionálnej a sociálnej pohody. Táto definícia skôr popisuje želaný ideálny stav – sotva však existuje človek, ktorého občas nepotrápia nejaké tie neduhy. Platí však, že pokiaľ máte zdravotné problémy, nie ste nutne chorí a naopak – žiadne neduhy nerovná sa hneď zdravie.

Pojmu zdravia oveľa lepšie zodpovedá princíp homeostázy – opisuje stav rovnováhy v dynamickom systéme, ktorý je udržiavaný vnútornými regulačnými mechanizmami. Rovnováhu je možné udržiavať v bunke, orgáne alebo v celom organizme. Ľudské telo je v každom okamihu vystavované vonkajším vplyvom (napr. patogénom, akými sú napr. baktérie, vírusy alebo plesne, ďalej znečisteniu životného prostredia, žiareniu a iným), ako aj vnútorným stresovým faktorom, obzvlášť tlak na výkon v práci a v oblasti sexuality, stresujúce rodinné situácie, pocity preťaženia atď.

Vydajme sa spolu na cestu harmonizácie nepriaznivých vplyvov na naše zdravie, lebo prevencia je lepšia ako liečba.

Vitajte na stránke NATURALOGICA

Willkommen auf der Webseite NATURALOGICA

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation WHO) definiert Gesundheit als Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens (well-being). Diese Definition beschreibt eher einen wünschenswerten Idealzustand – kaum gibt es einen Menschen, der nicht hin und wieder seine Wehwehchen hat. Es gilt, dass wer Beschwerden hat, noch nicht unbedingt krank ist und umgekehrt – Beschwerdefreiheit heißt nicht gleich Gesundheit.

Dem Begriff der Gesundheit entspricht wesentlich besser das Prinzip der Homöostase – diese bezeichnet einen Gleichgewichtszustand eines dynamischen Systems, der durch einen internen regelnden Prozess aufrechterhalten wird. Das Gleichgewicht kann innerhalb einer Zelle, eines Organs oder über einen Organismus aufrechterhalten werden. Der menschliche Körper ist ständig äußeren Einflüssen ausgesetzt (z. B. Krankheitserregern, wie Bakterien, Viren oder Pilzen, weiter der Umweltverschmutzung, Strahlung o.ä.), sowie den inneren Stressfaktoren, v.a. einem Leistungsdruck in Beruf und Sexualität, der belastenden familiären Situation, Überforderungsgefühlen usw.

Begeben wir uns gemeinsam auf den Weg der Harmonisierung von negativen Einflüssen auf unsere Gesundheit, weil Vorbeugen besser als Heilen ist.

 • null

Biorezonancia

 • null

Voda KANGEN®

 • null

Zdravie a vitalita s RAAB Vitalfood

Biorezonančná diagnostika a terapia

Pojem biorezonancia pochádza z gréckeho „bios“ – život a z latinského „resonare“ – ozývať sa, rezonovať. Biorezonančnú terapiu založili lekár Franz Morell a elektrotechnik Erich Rasche.

Biorezonančná terapia je energetická liečebná metóda. Je založená na princípe elektromagnetického poľa, ktoré preniká celým telom a tiež ho obklopuje. Toto elektromagnetické pole riadi všetky biochemické procesy. Avšak stresové faktory ako psychický alebo geopatogénny stres, ťažké kovy, alergény, toxíny a chronické ložiská môžu toto pole zmeniť. V priebehu biorezonančnej terapie sa elektrický potenciál elektromagnetického poľa opäť obnoví a stabilizuje, a tým sa odstráni patologická frekvencia.

Jedinečné vibrácie pacienta sú zachytené elektródami na rukách, nohách a na hlave, privádzané do zariadenia a tam sa prostredníctvom fázového posunu o 180 ° vibrácie elektronicky konvertujú na ich zrkadlový obraz a privádzajú späť do tela pacienta ako terapeutická vibrácia.

Fyziologické energetické polia sa zlepšujú, zatiaľ čo patologické vibrácie sú eliminované. Energetické posilnenie tela zároveň stimuluje všetky vylučovacie a detoxikačné procesy v tele.

Biorezonančná terapia sa používa aj na testovanie alergénov, liekov a toxínov a na liečbu mnohých chorôb, najmä alergií.

Bioresonanz – Diagnostik und Therapie

Die Bezeichnung Bioresonanz stammt aus dem Griechischen „bios“ – Leben und aus dem Lateinischen „resonare“ – widerhallen, mitschwingen. Die Bioresonanztherapie wurde von dem Arzt Franz Morell und dem Elektroingenieur Erich Rasche begründet.

Bei der Bioresonanz-Therapie handelt es sich um ein energetisches Behandlungsverfahren. Das Prinzip besteht darin, dass der menschliche Körper von einem elektromagnetischen Feld durchdrungen und umgeben ist und dieses steuert alle biochemischen Vorgänge. Belastende Faktoren, wie psychische oder geopathische Belastungen, Schwermetalle, Allergene, Toxine und chronische Herde können dieses Feld jedoch ändern. Im Laufe der Bioresonanztherapie wird das Ladungspotential des elektromagnetischen Feldes wieder aufgebaut und stabilisiert und somit wird die pathologische Frequenz gelöscht.

Die individuellen Schwingungen des Patienten werden mittels Elektroden an den Händen, Füssen und auf dem Kopf ermittelt, in das Gerät geleitet und dort wird durch die Phasenverschiebung um 180 ° die Schwingung elektronisch in ihr Spiegelbild verwandelt und als Therapieschwingung dem Patienten wieder zugeleitet.

Physiologische Energiefelder werden verstärkt, während pathologische Schwingungen eliminiert werden. Durch die energetische Stärkung des Körpers wird eine Stimulierung aller Ausscheidungs- und Entgiftungsvorgänge veranlasst.

Die Bioresonanz-Therapie wird auch zur Testung von Allergenen, Medikamenten und Toxinen und zur Behandlung zahlreicher Krankheiten, besonders von Allergien, eingesetzt.

Voda KANGEN®

Voda Kangen, táto voda je výnimočná, pretože je:

 • čistá vďaka uhlíkovému filtru vysokej kvality, ktorý ju zbavuje mechanických nečistôt, ťažkých kovov, mikroplastov, karcinogénnych látok a prímesí, ktoré spôsobujú jej zápach a nedobrú chuť.
 • zásaditá s pH v rozmedzí 8,5 až 11,5 s vysokým podielom kyslíka a ionizovaných minerálov, ktoré telo dokáže efektívne naviazať a spracovať. Je to vďaka elektrolýze prebiehajúcej  medzi titánovými platňami potiahnutými platinou, ktoré sú srdcom každého prístroja z dielne Enagic. Na trhu sa nachádza viacero ionizátorov vody, ktoré využívajú tej istý princíp elektrolýzy. To, v čom sa líšia, je kvalita, spoľahlivosť a stálosť procesu výroby ionizovanej vody, ktoré sú ovplyvnené celkovou veľkosťou elektrolyzačných platní a množstvom elektrickej energie, pôsobiacej na vodu. Prístroje LeveLuk od spoločnosti Enagic patria už 47 rokov ku celosvetovej špičke, každý mesiac vyrobia 20.000 prístrojov, ktoré potom putujú do celého sveta.
 • reštrukturalizovaná vďaka procesu elektrolýzy, počas ktorej dochádza taktiež k novému usporiadaniu vody. Namiesto veľkých zhlukov molekúl (15 až 20 molekúl) typických pre vodu z vodovodu vytvára jemnú štruktúru zo zhlukov s 5 – 6 molekulami dokonalého hexagonálneho tvaru charakteristického pre čistú pramenitú vodu. Voda Kangen je zvlášť jemná a bezkonkurenčne hydratuje každú bunku tela, pretože elektrolýza jednotlivé molekuly vody od seba oddelí a odovzdá im energetický náboj, pričom tieto molekuly sa rovnomernejšie rozložia v priestore a ľahšie prenikajú cez kanál do bunky ako molekuly bez energetického náboja.
 • bohatá na antioxidanty opäť vďaka elektrolýze, počas ktorej sa oddelí vodík a kyslík, ku vodíku sa pridáva elektrón, čím vzniká mocný antioxidant – molekulárny vodík. Keď sa pridá k pitnej vode, vytvorí vodu Kangen bohatú na antioxidanty. Schopnosť neutralizovať voľné radikály sa nazýva oxidačno-redukčný potenciál (ORP) a je vyjadrený v milivoltoch. Voda z vodovodu a bežne dostupné nápoje vykazujú kladné hodnoty (neprítomnosť voľných elektrónov – oxidácia), zatiaľ čo voda Kangen dosahuje ORP od -350 až po -1000 v závislosti od použitého prístroja – to znamená, že doslova prekypuje voľnými elektrónmi, ktoré ochotne odovzdáva agresívnym voľným radikálom a tým ich harmonizuje.

Samozrejme, všetky tieto tvrdenia sú podložené štúdiami a dlhodobým používaním vody Kangen po celom svete, ale predovšetkým v Japonsku, kde tieto zariadenia ako jediné majú certifikát Ministerstva zdravotníctva ako medicínske zariadenia a v Amerike získali ako jediné Zlatú pečať kvality vody.

Voda Kangen je výnimočná aj tým, že prospieva nielen nám, ľuďom, ale aj životnému prostrediu. Vyrobíte si ju kedykoľvek a kdekoľvek priamo z vodovodného kohútika. Len si predstavte, že na výrobu 1 litra vody v plastovej fľaši sa minú 3 litre pitnej vody!

Podrobnejšie informácie o tejto výnimočnej vode nájdete tu:

Das KANGEN®-Wasser

Das Kangen Wasser ist einzigartig, denn es ist:

 • rein, dank des hochwertigen Kohlefilters, der mechanische Verunreinigungen, Schwermetalle, Mikroplastik, krebserregende Stoffe und Zusatzstoffe, die seinen Geruch und schlechten Geschmack verursachen, entfernt.
 • alkalisch mit einem pH-Wert im Bereich von 8,5 bis 11,5 mit einem hohen Anteil an Sauerstoff und ionisierten Mineralien, die vom Körper effektiv gebunden und verarbeitet werden. Das liegt an der Elektrolyse zwischen den platinbeschichteten Titanplatten, die das Herzstück jedes Enagic-Gerätes darstellen. Es gibt mehrere Wasserionisierer auf dem Markt, die das gleiche Prinzip der Elektrolyse verwenden. Der Unterschied besteht in der Qualität, Zuverlässigkeit und Stabilität der Wasserionisierung, die von der Gesamtgröße der Elektrolyseplatten und der Menge der auf das Wasser einwirkenden elektrischen Energie beeinflusst werden. Die LeveLuk-Geräte von der Firma Enagic gehören seit 47 Jahren zu den besten Wasserionisierer weltweit, monatlich werden 20.000 Geräte hergestellt, die dann um die Welt reisen.
 • restrukturiert durch den Prozess der Elektrolyse, bei der auch die Wasserstruktur neu angeordnet wird. Anstelle der für Leitungswasser typischen großen Molekülcluster (15 bis 20 Moleküle) bildet es eine feine Struktur aus Clustern von 5-6 Molekülen mit der perfekten hexagonalen Form, die für reines Quellwasser charakteristisch ist. Das Kangen-Wasser ist besonders fein und hydratisiert konkurrenzlos jede Körperzelle, da die Elektrolyse einzelne Wassermoleküle trennt und ihnen eine Energieladung verleiht, wobei diese Moleküle dann gleichmäßiger im Raum verteilt und leichter in die Zelle eindringen als Moleküle ohne Energieladung.
 • reich an Antioxidantien wieder dank Elektrolyse, bei der Wasserstoff und Sauerstoff getrennt werden, dem Wasserstoff wird ein Elektron hinzugefügt, wodurch ein starkes Antioxidans entsteht – molekularer Wasserstoff. Wenn es dem Trinkwasser zugesetzt wird, entsteht das Kangen-Wasser, das reich an Antioxidantien ist. Die Fähigkeit, freie Radikale zu neutralisieren, wird Redoxpotential (ORP, d.h. oxidation-reduction potential) genannt und in Millivolt angegeben. Das Leitungswasser und handelsübliche Getränke zeigen positive Werte (es fehlen freie Elektronen – das nennt man Oxidation), während das Kangen-Wasser je nach Gerät einen ORP-Wert von -350 bis -1000 erreicht – d.h. es ist sehr reich an freien Elektronen, die an aggressive freie Radikale abgegeben werden, damit diese harmonisiert werden können.

Natürlich basieren alle diese Behauptungen auf Studien und der langfristigen Verwendung vom Kangen-Wasser weltweit, aber insbesondere in Japan, wo ausschließlich diese Geräte vom Gesundheitsministerium als Medizinprodukte zertifiziert sind, und die als die einzigen Wasserionisierer das Goldsiegel für die Wasserqualität in den USA erhalten haben.

Das Kangen Wasser ist auch insofern einzigartig, als es nicht nur uns, den Menschen, sondern auch der Umwelt zugutekommt. Sie können es jederzeit und überall direkt aus dem Wasserhahn zubereiten. Stellen Sie sich vor, um 1 Liter Wasser in einer Plastikflasche zu produzieren, werden 3 Liter Trinkwasser ausgegeben!

Genauere Informationen zu diesem außergewöhnlichen Wasser finden Sie hier:

Logo-Raab-Vitalfood-abgerundete-Ecken-beidseitig

Zdravie a vitalita s RAAB Vitalfood

Už viac ako 30 rokov je značka Raab Vitalfood symbolom bylinných doplnkov stravy a potravín s priaznivými účinkami na zdravie. Spoločnosť bola založená Michaelom Raabom v roku 1989 v Mníchove. Od začiatku dbal na prémiovú bio kvalitu, a preto je jedným z priekopníkov bioproduktov v Nemecku.

Od svojho založenia sa Raab Vitalfood rozvinula na spoločnosť s vlastnou výrobou, od nákupu a výroby až po kontrolu kvality, servis a marketing. Vývoj a výroba produktov Raab Vitalfood odrážajú nadšenie a rozsiahle získané skúsenosti. Základom je starostlivá analýza a kontrola surovín a prísad.

Tím sa zameriava na kvalitu, silu inovácie a závery získané výskumom a potvrdené početnými štúdiami jednotlivých produktov. V centre pozornosti sú doplnky stravy na rastlinnej báze. Účinok týchto produktov spočíva v ich obsiahnutých sekundárnych rastlinných látkach, ktoré sú predmetom stále intenzívnejšieho záujmu vedy už mnoho rokov. Teraz je k dispozícii široká škála štúdií s presvedčivými výsledkami.

Sortiment ponúka široký výber pre každého, kto má záujem o zdravý a aktívny životný štýl.

Kvalita produktov začína nákupom surovín. Tu sa spoločnosť zameriava na tri rozhodujúce faktory: pôvod, pestovanie a spracovanie.

Pôvod: rastlinné suroviny pochádzajú prednostne z regiónov a klimatických oblastí, v ktorých majú rastliny svoj pôvod a v ktorých dosahujú svoj prirodzený, charakteristický profil vitálnych látok.

Pestovanie: Používajú sa iba suroviny, ktoré boli pestované v súlade s nariadením Rady (ES) č. 834 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov a kódexom BNN (Bundesverband Naturwaren Naturkost e. V. – Spolkový zväz pre ekologické produkty a potraviny).

Spracovanie: suroviny sú spracované šetrne a čo najmenej. Aditívam sa používajú iba v nutných prípadoch.

Kvalita a bezpečnosť produktov

Raab Vitalfood predstavuje prémiovú kvalitu už viac ako 30 rokov. Za týmto účelom sú všetky suroviny a produkty starostlivo a niekedy aj opakovane kontrolované na rezíduá, mikrobiálnu kontamináciu a propagovaný obsah vitamínov, minerálov, stopových prvkov a sekundárnych rastlinných látok. Dôveryhodné sú iba analýzy, ktoré sa vykonávajú v nemeckých akreditovaných laboratóriách. Týmto spôsobom môže byť výrobcom garantovaná prémiová kvalita produktov.

V januári 2017 bol Raab Vitalfood certifikovaný certifikačným orgánom TÜV Süd podľa medzinárodne záväzných štandardov pre potraviny. Táto veľmi prísna a komplexná certifikácia sa udeľuje len vtedy, ak sú splnené najvyššie výrobné, kvalitatívne a bezpečnostné štandardy. Certifikácia IFS Food podčiarkuje, že kvalita a bezpečnosť sú najvyššou prioritou vo všetkých oblastiach.

 • Raab Vitalfood ponúka moderný sortiment (doplnky a potraviny na rastlinnej báze, proteínové prášky a superpotraviny v prémiovej bio kvalite).
 • takmer všetky produkty sú organické, vegánske, bez lepku a laktózy
 • viac ako 30 rokov skúseností a kontinuity v kombinácii s inovatívnym duchom

Výber produktov Raab Vitalfood je dostupný v našom showroome pre vodu KANGEN ako optimálny doplnok k vyváženému životnému štýlu, ktorý aktívne prispieva k prevencii chorôb.

Logo-Raab-Vitalfood-abgerundete-Ecken-beidseitig

Gesundheit und Vitalität mit RAAB Vitalfood

Seit über 30 Jahren steht der Name Raab Vitalfood für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel mit gesundheitlichem Mehrwert. Das Unternehmen wurde im Jahr 1989 von Michael Raab in München gegründet. Von Anfang an hat er auf Premium Bio-Qualität geachtet und ist damit einer der Biopioniere in Deutschland.

Raab Vitalfood hat sich seit der Gründung zu einem Unternehmen mit eigener Produktion entwickelt von Einkauf über Produktion bis hin zum Qualitätswesen, Service und Marketing, die mit viel Erfahrung und Leidenschaft ihre Produkte entwickeln und herstellen. Die sorgfältige Analyse und Kontrolle der Roh- und Inhaltsstoffe ist dafür die Basis.

Das Team setzt auf Qualität, Innovationskraft und den wissenschaftlichen und studienbasierten Hintergrund der Produkte. Besonderes Interesse gilt dabei den pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Die Wirkung dieser Produkte liegt in den enthaltenen sekundären Pflanzenstoffen begründet, welche seit vielen Jahren mit zunehmender Intensität beforscht werden. So steht mittlerweile eine breite Studienlage mit überzeugenden Ergebnissen zur Verfügung.

Das Sortiment bietet allen, die sich für einen gesundheitsbewussten und aktiven Lebensstil interessieren, eine große Auswahl.

Die Qualität der Produkte beginnt mit dem Einkauf der Rohstoffe. Hier liegt unser Fokus auf drei entscheidenden Faktoren: Herkunft, Anbau und Verarbeitung.

Herkunft: die pflanzlichen Rohstoffe werden bevorzugt aus den Regionen und Klimazonen bezogen, in denen die Pflanzen ursprünglich heimisch sind und ihr natürliches, charakteristisches Vitalstoffprofil aufweisen.

Anbau: Verwendet werden nur Rohstoffe, die unter Berücksichtigung der EG-Öko-Verordnung 834 und des Kodex des BNN (Bundesverband Naturwaren Naturkost e. V.) angebaut wurden.

Verarbeitung: Die Rohstoffe werden schonend und so wenig wie möglich verarbeitet. Auf Zusatzstoffe wird, wann immer dies möglich ist, verzichtet.

Produktqualität und Sicherheit

Raab Vitalfood steht seit über 30 Jahren für Premium Qualität. Dafür werden alle Rohstoffe und Produkte sorgfältig und teils mehrfach auf Rückstände, mikrobielle Belastung sowie den ausgelobten Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen untersucht. Hierbei wird nur Analysen vertraut, die in deutschen, akkreditierten Laboren durchgeführt werden. So kann die Premiumqualität der Produkte seitens des Herstellers garantieren werden.

Im Januar 2017 wurde Raab Vitalfood vom TÜV Süd nach den International Featured Standards – Food zertifiziert. Diese sehr strenge und umfassende Zertifizierung wird nur vergeben, wenn höchste Produktions-, Qualitäts- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Die IFS-Food-Zertifizierung unterstreicht, dass Qualität und Sicherheit in allen Bereichen an allererster Stelle stehen.

 • Raab Vitalfood bietet ein modernes Sortiment (pflanzliche Nahrungsergänzungen und Lebensmittel, Proteinpulver sowie Superfoods in Premium Bio-Qualität) an
 • nahezu alle Produkte sind bio, vegan, gluten- und laktosefrei
 • über 30 Jahre Erfahrung und Kontinuität kombiniert mit Innovationsgeist

Eine Auswahl an Raab Vitalfood Produkte ist in unserem KANGEN Wasser Showroom erhältlich als eine optimale Ergänzung zum ausgewogenen Lebensstil, der aktiv zur Vorbeugung von Krankheiten beiträgt.

1 Step 1
Ako Vás máme kontaktovať?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

SilverCorp s. r. o.

Špitálska 2201/47
811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 52738124
DIČ: 2121129362
IČ DPH: SK2121129362

Adresa prevádzky

Gajova 4
811 09 Bratislava 1

Kontakt

+421 944 138 679
info@naturalogica.sk

Info