Prevencia je lepšia ako liečba.

Sebastian Anton Kneipp (1821 – 1897)

Vorbeugen ist besser als Heilen.

Sebastian Anton Kneipp (1821 – 1897)

Vitajte na stránke NATURALOGICA

Willkommen auf der Webseite NATURALOGICA

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, emocionálnej a sociálnej pohody. Táto definícia skôr popisuje želaný ideálny stav – sotva však existuje človek, ktorého občas nepotrápia nejaké tie neduhy. Platí však, že pokiaľ máte zdravotné problémy, nie ste nutne chorí a naopak – žiadne neduhy nerovná sa hneď zdravie.

Pojmu zdravia oveľa lepšie zodpovedá princíp homeostázy – opisuje stav rovnováhy v dynamickom systéme, ktorý je udržiavaný vnútornými regulačnými mechanizmami. Rovnováhu je možné udržiavať v bunke, orgáne alebo v celom organizme. Ľudské telo je v každom okamihu vystavované vonkajším vplyvom (napr. patogénom, akými sú napr. baktérie, vírusy alebo plesne, ďalej znečisteniu životného prostredia, žiareniu a iným), ako aj vnútorným stresovým faktorom, obzvlášť tlak na výkon v práci a v oblasti sexuality, stresujúce rodinné situácie, pocity preťaženia atď.

Vydajme sa spolu na cestu harmonizácie nepriaznivých vplyvov na naše zdravie, lebo prevencia je lepšia ako liečba.

Vitajte na stránke NATURALOGICA

Willkommen auf der Webseite NATURALOGICA

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation WHO) definiert Gesundheit als Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens (well-being). Diese Definition beschreibt eher einen wünschenswerten Idealzustand – kaum gibt es einen Menschen, der nicht hin und wieder seine Wehwehchen hat. Es gilt, dass wer Beschwerden hat, noch nicht unbedingt krank ist und umgekehrt – Beschwerdefreiheit heißt nicht gleich Gesundheit.

Dem Begriff der Gesundheit entspricht wesentlich besser das Prinzip der Homöostase – diese bezeichnet einen Gleichgewichtszustand eines dynamischen Systems, der durch einen internen regelnden Prozess aufrechterhalten wird. Das Gleichgewicht kann innerhalb einer Zelle, eines Organs oder über einen Organismus aufrechterhalten werden. Der menschliche Körper ist ständig äußeren Einflüssen ausgesetzt (z. B. Krankheitserregern, wie Bakterien, Viren oder Pilzen, weiter der Umweltverschmutzung, Strahlung o.ä.), sowie den inneren Stressfaktoren, v.a. einem Leistungsdruck in Beruf und Sexualität, der belastenden familiären Situation, Überforderungsgefühlen usw.

Begeben wir uns gemeinsam auf den Weg der Harmonisierung von negativen Einflüssen auf unsere Gesundheit, weil Vorbeugen besser als Heilen ist.

 • null

Biorezonancia

 • null

Voda KANGEN®

 • null

Sila prírody podľa ENERGY®

Biorezonančná diagnostika a terapia

Pojem biorezonancia pochádza z gréckeho „bios“ – život a z latinského „resonare“ – ozývať sa, rezonovať. Biorezonančnú terapiu založili lekár Franz Morell a elektrotechnik Erich Rasche.

Biorezonančná terapia je energetická liečebná metóda. Je založená na princípe elektromagnetického poľa, ktoré preniká celým telom a tiež ho obklopuje. Toto elektromagnetické pole riadi všetky biochemické procesy. Avšak stresové faktory ako psychický alebo geopatogénny stres, ťažké kovy, alergény, toxíny a chronické ložiská môžu toto pole zmeniť. V priebehu biorezonančnej terapie sa elektrický potenciál elektromagnetického poľa opäť obnoví a stabilizuje, a tým sa odstráni patologická frekvencia.

Jedinečné vibrácie pacienta sú zachytené elektródami na rukách, nohách a na hlave, privádzané do zariadenia a tam sa prostredníctvom fázového posunu o 180 ° vibrácie elektronicky konvertujú na ich zrkadlový obraz a privádzajú späť do tela pacienta ako terapeutická vibrácia.

Fyziologické energetické polia sa zlepšujú, zatiaľ čo patologické vibrácie sú eliminované. Energetické posilnenie tela zároveň stimuluje všetky vylučovacie a detoxikačné procesy v tele.

Biorezonančná terapia sa používa aj na testovanie alergénov, liekov a toxínov a na liečbu mnohých chorôb, najmä alergií.

Bioresonanz – Diagnostik und Therapie

Die Bezeichnung Bioresonanz stammt aus dem Griechischen „bios“ – Leben und aus dem Lateinischen „resonare“ – widerhallen, mitschwingen. Die Bioresonanztherapie wurde von dem Arzt Franz Morell und dem Elektroingenieur Erich Rasche begründet.

Bei der Bioresonanz-Therapie handelt es sich um ein energetisches Behandlungsverfahren. Das Prinzip besteht darin, dass der menschliche Körper von einem elektromagnetischen Feld durchdrungen und umgeben ist und dieses steuert alle biochemischen Vorgänge. Belastende Faktoren, wie psychische oder geopathische Belastungen, Schwermetalle, Allergene, Toxine und chronische Herde können dieses Feld jedoch ändern. Im Laufe der Bioresonanztherapie wird das Ladungspotential des elektromagnetischen Feldes wieder aufgebaut und stabilisiert und somit wird die pathologische Frequenz gelöscht.

Die individuellen Schwingungen des Patienten werden mittels Elektroden an den Händen, Füssen und auf dem Kopf ermittelt, in das Gerät geleitet und dort wird durch die Phasenverschiebung um 180 ° die Schwingung elektronisch in ihr Spiegelbild verwandelt und als Therapieschwingung dem Patienten wieder zugeleitet.

Physiologische Energiefelder werden verstärkt, während pathologische Schwingungen eliminiert werden. Durch die energetische Stärkung des Körpers wird eine Stimulierung aller Ausscheidungs- und Entgiftungsvorgänge veranlasst.

Die Bioresonanz-Therapie wird auch zur Testung von Allergenen, Medikamenten und Toxinen und zur Behandlung zahlreicher Krankheiten, besonders von Allergien, eingesetzt.

Voda KANGEN®

Voda Kangen, táto voda je výnimočná, pretože je:

 • čistá vďaka uhlíkovému filtru vysokej kvality, ktorý ju zbavuje mechanických nečistôt, ťažkých kovov, mikroplastov, karcinogénnych látok a prímesí, ktoré spôsobujú jej zápach a nedobrú chuť.
 • zásaditá s pH v rozmedzí 8,5 až 11,5 s vysokým podielom kyslíka a ionizovaných minerálov, ktoré telo dokáže efektívne naviazať a spracovať. Je to vďaka elektrolýze prebiehajúcej  medzi titánovými platňami potiahnutými platinou, ktoré sú srdcom každého prístroja z dielne Enagic. Na trhu sa nachádza viacero ionizátorov vody, ktoré využívajú tej istý princíp elektrolýzy. To, v čom sa líšia, je kvalita, spoľahlivosť a stálosť procesu výroby ionizovanej vody, ktoré sú ovplyvnené celkovou veľkosťou elektrolyzačných platní a množstvom elektrickej energie, pôsobiacej na vodu. Prístroje LeveLuk od spoločnosti Enagic patria už 47 rokov ku celosvetovej špičke, každý mesiac vyrobia 20.000 prístrojov, ktoré potom putujú do celého sveta.
 • reštrukturalizovaná vďaka procesu elektrolýzy, počas ktorej dochádza taktiež k novému usporiadaniu vody. Namiesto veľkých zhlukov molekúl (15 až 20 molekúl) typických pre vodu z vodovodu vytvára jemnú štruktúru zo zhlukov s 5 – 6 molekulami dokonalého hexagonálneho tvaru charakteristického pre čistú pramenitú vodu. Voda Kangen je zvlášť jemná a bezkonkurenčne hydratuje každú bunku tela, pretože elektrolýza jednotlivé molekuly vody od seba oddelí a odovzdá im energetický náboj, pričom tieto molekuly sa rovnomernejšie rozložia v priestore a ľahšie prenikajú cez kanál do bunky ako molekuly bez energetického náboja.
 • bohatá na antioxidanty opäť vďaka elektrolýze, počas ktorej sa oddelí vodík a kyslík, ku vodíku sa pridáva elektrón, čím vzniká mocný antioxidant – molekulárny vodík. Keď sa pridá k pitnej vode, vytvorí vodu Kangen bohatú na antioxidanty. Schopnosť neutralizovať voľné radikály sa nazýva oxidačno-redukčný potenciál (ORP) a je vyjadrený v milivoltoch. Voda z vodovodu a bežne dostupné nápoje vykazujú kladné hodnoty (neprítomnosť voľných elektrónov – oxidácia), zatiaľ čo voda Kangen dosahuje ORP od -350 až po -1000 v závislosti od použitého prístroja – to znamená, že doslova prekypuje voľnými elektrónmi, ktoré ochotne odovzdáva agresívnym voľným radikálom a tým ich harmonizuje.

Samozrejme, všetky tieto tvrdenia sú podložené štúdiami a dlhodobým používaním vody Kangen po celom svete, ale predovšetkým v Japonsku, kde tieto zariadenia ako jediné majú certifikát Ministerstva zdravotníctva ako medicínske zariadenia a v Amerike získali ako jediné Zlatú pečať kvality vody.

Voda Kangen je výnimočná aj tým, že prospieva nielen nám, ľuďom, ale aj životnému prostrediu. Vyrobíte si ju kedykoľvek a kdekoľvek priamo z vodovodného kohútika. Len si predstavte, že na výrobu 1 litra vody v plastovej fľaši sa minú 3 litre pitnej vody!

Podrobnejšie informácie o tejto výnimočnej vode nájdete tu:

Das KANGEN®-Wasser

Das Kangen Wasser ist einzigartig, denn es ist:

 • rein, dank des hochwertigen Kohlefilters, der mechanische Verunreinigungen, Schwermetalle, Mikroplastik, krebserregende Stoffe und Zusatzstoffe, die seinen Geruch und schlechten Geschmack verursachen, entfernt.
 • alkalisch mit einem pH-Wert im Bereich von 8,5 bis 11,5 mit einem hohen Anteil an Sauerstoff und ionisierten Mineralien, die vom Körper effektiv gebunden und verarbeitet werden. Das liegt an der Elektrolyse zwischen den platinbeschichteten Titanplatten, die das Herzstück jedes Enagic-Gerätes darstellen. Es gibt mehrere Wasserionisierer auf dem Markt, die das gleiche Prinzip der Elektrolyse verwenden. Der Unterschied besteht in der Qualität, Zuverlässigkeit und Stabilität der Wasserionisierung, die von der Gesamtgröße der Elektrolyseplatten und der Menge der auf das Wasser einwirkenden elektrischen Energie beeinflusst werden. Die LeveLuk-Geräte von der Firma Enagic gehören seit 47 Jahren zu den besten Wasserionisierer weltweit, monatlich werden 20.000 Geräte hergestellt, die dann um die Welt reisen.
 • restrukturiert durch den Prozess der Elektrolyse, bei der auch die Wasserstruktur neu angeordnet wird. Anstelle der für Leitungswasser typischen großen Molekülcluster (15 bis 20 Moleküle) bildet es eine feine Struktur aus Clustern von 5-6 Molekülen mit der perfekten hexagonalen Form, die für reines Quellwasser charakteristisch ist. Das Kangen-Wasser ist besonders fein und hydratisiert konkurrenzlos jede Körperzelle, da die Elektrolyse einzelne Wassermoleküle trennt und ihnen eine Energieladung verleiht, wobei diese Moleküle dann gleichmäßiger im Raum verteilt und leichter in die Zelle eindringen als Moleküle ohne Energieladung.
 • reich an Antioxidantien wieder dank Elektrolyse, bei der Wasserstoff und Sauerstoff getrennt werden, dem Wasserstoff wird ein Elektron hinzugefügt, wodurch ein starkes Antioxidans entsteht – molekularer Wasserstoff. Wenn es dem Trinkwasser zugesetzt wird, entsteht das Kangen-Wasser, das reich an Antioxidantien ist. Die Fähigkeit, freie Radikale zu neutralisieren, wird Redoxpotential (ORP, d.h. oxidation-reduction potential) genannt und in Millivolt angegeben. Das Leitungswasser und handelsübliche Getränke zeigen positive Werte (es fehlen freie Elektronen – das nennt man Oxidation), während das Kangen-Wasser je nach Gerät einen ORP-Wert von -350 bis -1000 erreicht – d.h. es ist sehr reich an freien Elektronen, die an aggressive freie Radikale abgegeben werden, damit diese harmonisiert werden können.

Natürlich basieren alle diese Behauptungen auf Studien und der langfristigen Verwendung vom Kangen-Wasser weltweit, aber insbesondere in Japan, wo ausschließlich diese Geräte vom Gesundheitsministerium als Medizinprodukte zertifiziert sind, und die als die einzigen Wasserionisierer das Goldsiegel für die Wasserqualität in den USA erhalten haben.

Das Kangen Wasser ist auch insofern einzigartig, als es nicht nur uns, den Menschen, sondern auch der Umwelt zugutekommt. Sie können es jederzeit und überall direkt aus dem Wasserhahn zubereiten. Stellen Sie sich vor, um 1 Liter Wasser in einer Plastikflasche zu produzieren, werden 3 Liter Trinkwasser ausgegeben!

Genauere Informationen zu diesem außergewöhnlichen Wasser finden Sie hier:

Sila prírody podľa ENERGY®

Spoločnosť ENERGY® je od svojho založenia v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia priekopníkom celostnej medicíny nielen v krajine svojho vzniku Českej republike, ale taktiež na Slovensku. Ponúka ucelený systém prírodných bioinformačných produktov inšpirovaných princípmi tradičnej čínskej medicíny s využitím najnovších poznatkov fytoterapie, terapie kryštálmi, homeopatie a moderných bioinformačných metód s cieľom jemne nastoliť stratenú rovnováhu celého systému, čím sa obnovuje prirodzená sila a vitalita.

ENERGY® prichádza s jedinečným holistickým konceptom Regenerácie v Pentagrame®, ktorá zahŕňa päť prípravkov predstavujúcich päť základných elementov – Drevo, Oheň, Zem, Kov a Vodu. Ako celok sa vzájomne dopĺňajú, vyrovnávajú a spoločne vytvárajú systém na účinnú regeneráciu celého tela. Účinok bylinných výťažkov je umocnený pôsobením bioinformačnej terapie, v rámci ktorej bioinformácie pôsobia vďaka princípu biorezonancie na riadiace podkôrové centrá v mozgu. Prostredníctvom bioinformácií sa zosilňuje účinok prípravkov a celý energetický systém človeka sa harmonizuje.

Nadstavbu ku bylinným preparátom tvoria regeneračné bioinformačné krémy s obsahom treťohornej termálnej vody, humátov so silným protizápalovým účinkom a výťažkov zo vzácnych živíc (myrha, kadidlo, Croton lechleri), ktoré zaisťujú maximálny regeneračný efekt.

Na jemnú, ale účinnú detoxikáciu tela od rôznych druhov žiarenia, fajčenia, chemikálií a patogénov zostavila spoločnosť ENERGY® humátové prípravky s obsahom výťažkov z rašeliny, ktoré majú schopnosť na seba viazať ťažké kovy, toxíny, látky organického aj anorganického pôvodu, ktoré bez rizika pre organizmus vylúčia von z tela.

Popri celkovej očiste a jemnej harmonizácii tela je dôležité dodávať telu výživu v podobe minerálov a vitamínov v biologicky využiteľnej forme, to znamená v ich prírodnej celistvosti. Iba vďaka synergickému efektu jednotlivých prírodných zložiek je možné dosiahnuť maximálny účinok na ľudský organizmus v porovnaní s priemyselne vyrábanými produktami, ktorých účinok je limitovaný pôsobením jednotlivých izolovaných účinných látok. Čo sa týka výživy, nesmieme zabudnúť na zelené potraviny z čisto prírodných zdrojov, ktorým sa v obsahu nevyhnutných vitamínov, minerálov, enzýmov, antioxidantov, aminokyselín a ďalších látok dôležitých pre náš organizmus nič nevyrovná. Rýchlo sa vstrebávajú, ich účinok sa dostaví behom pár minút.

Ďalšou formou prijímania vzácnych prírodných látok sú terapeutické nápoje a bylinné čaje, esenciálne oleje a taktiež široká ponuka kozmetických výrobkov na ošetrenie celého tela.

Spoločnosť ENERGY® nezabudla ani na zvieratá, pre ktorých zostavila pestrú ponuku veterinárnych produktov na zvýšenie obranyschopnosti, správnu funkciu vylučovacích orgánov, harmonizáciu cievneho, nervového a hormonálneho systému, na stavbu silných kostí a zdravých zubov a udržiavaní zdravej pokožky, srsti a očí a iné.

Produkty ENERGY® sú k dispozícii k zakúpeniu v našej prevádzke.

Heilkräfte der Natur nach ENERGY®

Die Gesellschaft ENERGY® ist seit ihrer Gründung Mitte der 1990er Jahre nicht nur im Ursprungsland Tschechien, sondern auch in der Slowakei ein Pionier der ganzheitlichen Medizin. Sie bietet ein umfassendes System natürlicher Bioinformationsprodukte, inspiriert von den Prinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin unter Berücksichtigung von den neuesten Erkenntnissen der Phytotherapie, Kristall-Therapie, Homöopathie und modernen Bioinformationsmethoden mit dem Ziel, das verlorene Gleichgewicht des gesamten Organismus auf sanfter Weise wiederherzustellen und so die natürliche Kraft und Vitalität zu erneuern.

ENERGY® präsentiert ein einzigartiges ganzheitliches Konzept namens Regeneration im Pentagramm®, das fünf Produkte umfasst, die die fünf Grundelemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser repräsentieren. In ihrer Gesamtheit ergänzen sie sich, gleichen sich aus und bilden zusammen ein System zur effektiven Regeneration des ganzen Körpers. Die Wirkung von Kräuterauszügen wird durch die Wirkung der Bioinformationstherapie verstärkt, bei der die Bioinformation dank dem Prinzip der Bioresonanz auf die kontrollierenden subkortikalen Gehirnzentren einwirkt. Durch Bioinformation wird die Wirkung von Präparaten verstärkt und das gesamte menschliche Energiesystem harmonisiert.

Der Aufbau zu den Kräuterpräparaten besteht aus den regenerierenden Bioinformationscremes mit dem Thermalwasser aus der Tertiärzeit, dem stark entzündungshemmenden Humat-Auszug und Auszügen aus wertvollen Harzen (Myrrhe, Weihrauch, Croton lechleri), die für maximale Regenerationswirkung sorgen.

Zur sanften, jedoch effektiven Entgiftung des Körpers von verschiedenen Arten von Strahlung, Rauchen, Chemikalien und Krankheitserregern bietet die Gesellschaft ENERGY® eine Reihe von Humat-Produkten mit dem Torfauszug, die die Fähigkeit besitzen, Schwermetalle, Giftstoffe, Stoffe organischen und anorganischen Ursprungs zu binden und diese sicher und risikofrei aus dem Körper auszuscheiden.

Neben der ganzheitlichen Entgiftung und sanften Harmonisierung des Körpers ist es wichtig, den Körper mit Nährstoffen in Form von Mineralstoffen und Vitaminen in biologisch verwertbarer Form, d.h. in ihrer natürlichen Ganzheit, zu versorgen. Nur durch die synergistische Wirkung der einzelnen natürlichen Inhaltsstoffe ist es möglich, die maximale Wirkung auf den menschlichen Körper zu erzielen im Gegenteil zu den industriell hergestellten Produkten, deren Wirkung auf die Wirkung von einzelnen isolierten Wirkstoffen reduziert wird. Was die Ernährung betrifft, dürfen wir grüne Lebensmittel aus rein natürlichen Quellen nicht vergessen, die im Gehalt an essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen, Antioxidantien, Aminosäuren und anderen für unseren Körper wichtigen Stoffen unschlagbar sind. Sie werden rasch vom Körper aufgenommen und ihre Wirkung tritt innerhalb weniger Minuten ein.

Wertvolle Naturstoffe kann man auch in Form von therapeutischen Getränken und Kräutertees, ätherischen Ölen sowie einem bunten Angebot an kosmetischen Produkten zur Behandlung des ganzen Körpers verwenden.

Die Gesellschaft ENERGY® denkt auch an die Tiere, für die sie vielfältige Veterinärprodukte zusammengestellt hat, um die Immunitätssteigerung, die richtige Funktion der Ausscheidungsorgane, die Harmonisierung des Gefäß-, Nerven- und Hormonsystems, den Aufbau starker Knochen und gesunder Zähne sowie die Erhaltung gesunder Haut und eines gesunden Fells und starker Sehkraft und vieles mehr zu unterstützten.

Die ENERGY®-Produkte sind bei uns erhältlich.

1 Step 1
Ako Vás máme kontaktovať?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

SilverCorp s. r. o.

Špitálska 2201/47
811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 52738124
DIČ: 2121129362
IČ DPH: SK2121129362

Adresa prevádzky

Gajova 4
811 09 Bratislava 1

Kontakt

+421 944 138 679
info@naturalogica.sk

Info